Avís legal

Aquest lloc web i el seu domini corresponen a l’Ajuntament Palau-saverdera.

La informació facilitada per mitjà d’aquest lloc web no substitueix la que figura a la seu electrònica de l’Ajuntament o en els canals i plataformes de seu electrònica adoptats per l’Ajuntament, única que té plena validesa legal.

L’Ajuntament no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d’altres persones que figuri al lloc web o a la que es faci remissió per mitjà d’enllaços o altres sistemes.

El lloc web i els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, gràfics, bases de dades i qualsevol altre material, es posen a disposició pública amb finalitats d’informació i per a oferir serveis en el marc de les competències i funcions pròpies de l’Ajuntament.

Existeixen drets de propietat intel·lectual sobre alguns d’aquests continguts que corresponen o bé a l’Ajuntament o a terceres persones degudament identificada la seva autoria o propietat.

A fi i efecte de preservar els drets de propietat intel·lectual i industrial, en el cas de que qualsevol usuari o un tercer consideri que s’ha pogut produir una violació d’aquests drets, podrà notificar aquesta circumstància per escrit a l’Ajuntament utilitzant les dades de contacte del web o bé a la següent adreça de correu electrònic: ajuntament@palau-saverdera.cat

De forma general, i llevat que s’indiqui el contrari de forma expressa per a casos singulars, es pot portar a terme la reproducció, distribució i comunicació pública dels continguts d’aquest lloc web que siguin responsabilitat de l’Ajuntament sempre que quedi constància de la procedència. No obstant, no es podran utilitzar els continguts per a usos comercials, ni fer-ne obres derivades, sense autorització expressa de l’Ajuntament.

Aquestes condicions regeixen per als continguts del lloc web protegits per drets d’autor i es resumeixen amb la llicència Reconeixement – No Comercial – Sense Obra Derivada 3.0 Espanya (CC BY-NC-ND 3.0 ES) de Creative Commons. El text complet de la llicència és a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca.

L’escut oficial de l’Ajuntament i els altres dissenys i logotips que l’identifiquen només poden ser reproduïts i utilitzats amb autorització prèvia de l’Ajuntament, o bé quan es tracti d’identificar activitats o iniciatives que compten amb el suport explícit de l’Ajuntament. L’Ajuntament n’autoritza també usos no lucratius amb finalitats educatives, de recerca, estudi o difusió cultural.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena (framing) sense autorització expressa i per escrit de l’Ajuntament.

L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web, ni els serveis i continguts posats a la seva disposició, amb fins il·lícits, no autoritzats o fraudulents, o amb fins diferents als establerts en el present avís legal, que podrien perjudicar els interessos i / o drets de l’Ajuntament o de tercers.

L’Ajuntament entén que en el moment d’omplir els formularis que figuren en el lloc, l’usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i del tractament que se’n derivarà.

El tractament de les seves dades es realitzarà únicament i exclusivament per als serveis que sol·licita i les competències de l’Ajuntament d’acord a la normativa vigent en matèria de protecció de dades i societat de la informació. Pot consultar el detall del tractament de dades que realitzem a la nostra política de privacitat.

L’Ajuntament es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals subministrades per l’usuari.

L’Ajuntament no es fa responsable davant dels usuaris del seu lloc web dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, sobrecàrrega de les línies, avaries o desconnexions quan estiguin motivades per causes que li són alienes. Tampoc no se’n fa dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’Ajuntament.

Sempre que sigui possible advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

Política de privacitat

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web és l’Ajuntament de Palau-saverdera. El tractament de dades es realitza d’acord a les competències municipals i els serveis que ens sol·licita.

Els principals tractaments de dades que realitza l’Ajuntament són:

Tractament Per a què fem servir les seves dades? Quant de temps conservarem les dades?
Serveis i tràmits Tractarem les seves dades per a la gestió dels serveis i tràmits que realitzi. Les seves dades podran ser cedides a tercers segons les necessitats del servei i d’acord amb la legislació. Un cop finalitzi el tràmit o servei no es farà ús de les seves dades, que es conservaran per a garantir el compliment de les competències i responsabilitat de l’Ajuntament.
Activitats Tractarem les seves dades per a la gestió i organització de les activitats de l’Ajuntament. Les imatges de les activitats podran ser publicades per a la difusió de l’acte. Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s'hagi celebrat l’activitat. Després d'això es conservaran com a part del registre històric de l’Ajuntament.
Bústia de contacte Tractarem les seves dades per contestar la seva sol·licitud, qüestions o dubtes. Les seves dades no seran cedides a tercers. Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s'hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades. Després d'això es suprimiran excepte que impliqui responsabilitats de l’Ajuntament.

Per a més detall dels tractament que fa l’Ajuntament de Palau-saverdera pot consultar el seu Registre d’Activitats de Tractament en aquest enllaç .

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

No es transferiran les seves dades personals fora de l’Espai Econòmic Europeu ni de països que no tinguin un nivell de compliment exigit per la legislació o sense disposar de la seva autorització expressa prèvia.

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució dels serveis que ens ha demanat i l’aplicació de les competències pròpies de l’Ajuntament.

Per dur a terme les activitats i serveis de l’Ajuntament fem ús de serveis (Seu electrònica, hostatges del web, etc.) que es troben allotjats en plataformes tecnològiques de empreses dedicades a aquest fi. Aquesta gestió de les seves dades es realitza únicament i exclusivament per a garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis que li oferim, garantint que aquestes empreses apliquin les mesures i millors pràctiques de seguretat de la informació.

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades. Vostè pot:

  • Accedir a les seves dades: sol·licitar quines dades tenim seves i quin ús en fem i fins i tot que se les lliurem per portar-les a una altra companyia.
  • Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  • Suprimir les seves dades: sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i no es faci tractament d’elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
  • Limitar el tractament: sol·licitar que les seves dades siguin conservades per necessitats legals.
  • Oposar-se a un tractament: que no fem un ús concret de les seves dades.
  • Portabilitat de les dades: que li lliurem les dades en un format compatible per que ho lliuri a un tercer que li hagi d’oferir un servei.

Per a obtenir més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l’Ajuntament, es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades, dirigint un escrit a l’Ajuntament de Palau-saverdera – Delegat de Protecció de Dades – Carrer Nou, 15, 17495 Palau-saverdera (Girona), o a l’adreça de correu electrònic dpd@palau-saverdera.cat

Si desitja exercir els seus drets pot dirigir un escrit indicant quin dret vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) adjuntant una còpia del seu DNI presencialment o per correu ordinari a l’Ajuntament de Palau-saverdera – Exercici de drets – Carrer Nou, 15, 17495 Palau-saverdera (Girona), o bé mitjançant instància genèrica de la Seu Electrònica.

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat ) és l’organisme supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública catalana, si vostè considera que l’Ajuntament ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.